Strategische Effecten

De invoering en brede toepassing van geïntegreerde IPM-oplossingen, zoals OPTIMA, zullen het management van landbouwprocessen aanzienlijk verbeteren en bijdragen tot een duurzame en efficiëntere gewasproductie.

OPTIMA zal:

 1. een verbeterd IPM-systeem voor effectieve gewasbescherming in het veld realiseren en Europese landbouwers een geïntegreerde technologische oplossing aanbieden.
 2. landbouwers bijstaan in het leveren van veilige en kwalitatief hoogwaardige producten, terwijl de impact op natuurlijke hulpbronnen geminimaliseerd wordt (o.a. door het reduceren van chemische verontreiniging), klimaatverandering gereduceerd wordt (door vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen) en bijgedragen wordt tot een betere volksgezondheid (door het minimaliseren van GBM residuen op groenten en fruit en het bevorderen van veilige werkomstandigheden voor landbouwers).
 3. de huidige landbouwmarkt openbreken en de invoering van IPM-systemen gebaseerd op biologische GBM door Europese landbouwers versnellen, samen met het gebruik van slimme en precieze toepassingstechnieken in het veld.
 4. een paradigmaverschuiving teweegbrengen ten opzichte van de conventionele gewasbescherming, die nu nog maar weinig gebruik maakt van biologische GBM en slimme spuittoepassingen.

OPTIMA zal bijdragen aan de verwachte effecten zoals aangegeven in het werkprogramma. De impact zal worden gemonitord en gemeten op basis van specifieke kwantitatieve en/of kwalitatieve indicatoren, als onderdeel van het monitoringsplan van het project

Verwachte Effecten

Verminderen van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen

De algemene afhankelijkheid van GBM zal aanzienlijk afnemen als schimmelziekten worden bestreden op een efficiënte en plaatsspecifieke manier. OPTIMA wil dit bereiken door stappen voorwaarts te zetten in elk van de vier IPM-fasen (voorspelling, detectie, selectie en toepassing) waardoor elke fase gaat bijdragen aan een vermindering in het gebruik van GBM. OPTIMA zal concreet:

 1. de ziekte voorspelling verbeteren en de afhankelijkheid van GBM verlagen door de voorspellingsmodellen te incorporeren in het ontwikkelde beslissingsmodel (DSS). Dit leidt tot het gebruik van lagere hoeveelheden van de werkzame stof op het correcte tijdstup;
 2. een ziektedetectiesysteem ontwikkelen dat gebaseerd is op multi-spectrale camera’s, sensoren en beeldherkenning voor het detecteren van de infectie. Dit leidt tot een hogere efficiëntie, een preciezere toediening en een verminderd gebruik van GBM;
 3. de beste combinatie van bio- en synthetische fungiciden selecteren. Het combineren van deze GBM leidt tot een zeer efficiënte ziektebestrijding en een lagere afhankelijkheid van chemische GBM;
 4. slimme en precieze spuittoestellen ontwikkelen die uitgerust zijn met sensoren voor het bepalen van gewaskarakteristieken, plaatsspecifiek kunnen spuiten op basis van ziektedruk en gewaskarakteristieken en beschikken over driftreducerende technieken.

Introductie van nieuwe milieuvriendelijkere GBM met verhoogde specificiteit (bijvoorbeeld minder effecten op niet-doelorganismen en natuurlijke hulpbronnen)

OPTIMA zal nieuwe strategieën voor een veerkrachtig ziektebeheer ontwikkelen met een lagere milieudruk door geavanceerde methoden te gebruiken voor een vroege ziekte detectie, gecombineerd met de gecombineerde toepassing van synthetische en biologische gewasbeschermingsmiddelen via innovatieve spuittechnieken. Meer specifiek zal OPTIMA:

 1. gebruik maken van voorspellingsmodellen voor gewasziektes. Deze modellen zijn geïntegreerd in een waarschuwingssysteem (DSS) dat ook gebruik maakt van verbeterde weer- en gewasspecifieke parameters voor het leveren van betrouwbaardere voorspellingen. Een mobiele app wordt ontwikkeld om ervaringen en feedback van de gebruikers na te vragen en zo de nauwkeurigheid van de voorspellingen te bevorderen;
 2. nieuwe combinaties van GBM introduceren door het testen en evalueren van nieuwe bio-componenten in combinatie met synthetische GBM om schimmelziekten effectief te bestrijden met een verminderd effect op het milieu en de mens, op basis van een beter begrip van de plant afweermechanismen die worden geactiveerd door de qPFD-technologie te ontwikkelen;
 3. de depositie van GBM in het gewas optimaliseren en de verliezen via o.a. spuitdrift minimaliseren (met direct verminderde milieu-impact als gevolg) door het ontwikkelen van slimme en precieze spuittoestellen die een variabel dosering van GBM toelaten met optimale instellingen afhankelijk van gewas- en omgevingscondities.

Verlagen van de residuen in groenten en fruit

De holistische benadering van OPTIMA voor IPM management zal het “pesticide cocktaileffect” elimineren/verminderen, resulterend in aanzienlijk lagere residuen op groenten en fruit. Meer specifiek zal OPTIMA:

 1. residuen op groenten en fruit verminderen op het correcte tijdstip en de correcte plaats te spuiten (ziektedetectie) met slimme spuittechnieken om het overmatig gebruik van GBM’s te voorkomen;
 2. uitermate efficiënte mengsels van bio-GBM’s (geen schadelijke residuen) met synthetische GBM’s  gebruiken en introduceren van productiesystemen met laag risico op residuen;
 3. een nieuw gecombineerd ziekte voorspelling- en detectiesysteem introduceren om de toegepaste dosissen voor het beheersen van gewasziekten te verlagen en om bijgevolg de GBM residuen te verminderen als gevolg van een vroege waarschuwing voor ziekteverspreidingen.

Verhogen van de voedselveiligheid en bijdragen aan de menselijke gezondheid (consumenten en telers)

OPTIMA zal de impact op menselijke gezondheid, milieu en maatschappij  van de bestaande gewasbeschermingsstrategieën vergelijken met de voorgestelde IPM-systemen om de belanghebbenden en het grote publiek te informeren over het belang van een holistisch IPM-programma voor residu-lage of residu-vrije groenten en fruit. Meer specifiek zal OPTIMA:

 1. een uitgebreide   uitvoeren om mogelijkheden te identificeren om gewasbeschermingsstrategieën te verbeteren, hierbij aantonend hoe de voorgestelde IPM-strategieën kunnen bijdragen aan het verminderen van GBM residuen in ecosystemen, drinkwater en de voedselketen;
 2. zowel de menselijke gezondheid als de milieucomponenten van de risicobeoordeling (HERA) in beschouwing nemen bij elke OPTIMA demonstratie om zodoende de richtinggevende documenten en de implementatie van nieuwe HERA-procedures op EU-niveau verder te ontwikkelen;
 3. het potentiële risico van zowel conventionele als nieuwe IPM-strategieën vergelijken om te beoordelen hoe effectief deze mitigatie maatregelen zijn;
 4. de ontwikkeling van een IPM-gerelateerd beleid ondersteunen om het niveau van IPM-implementatie in Europa te verbeteren, en zodoende meehelpen aan het realiseren van Richtlijn 2009/128 /EG.

Ondersteunen van innovaties op het gebied van gewasbescherming

De OPTIMA-cyclus is een complete innovatie omdat het een nauwkeurige monitoring van ziektes combineert met correcte dosis-aanbevelingen, precisie spuiten en het gecombineerde gebruik van biologische en synthetische GBM. Meer specifiek zal OPTIMA:

 1. voorzien in een nieuw waarschuwingssysteem dat samen met een goed afgesteld spuittoestel kan leiden tot belangrijke reducties in het gebruik van GBM;
 2. innovaties in de voorspelling van gewasziekten bevorderen door nauwkeurige algoritmen te ontwikkelen;
 3. in de praktijk aantonen hoe nieuwe bio-GBM en toepassingstechnologieën ten goede kunnen komen aan landbouwbedrijven van alle groottes;
 4. drie innovatieve spuittoestellen ontwikkelen die plaatsspecifiek spuiten op basis van ziektedruk en gewaskarakteristieken en gebruik maken van optimale spuitinstellingen om de depositie in het gewas te maximaliseren en verliezen naar omgeving te minimaliseren.