Στρατηγικός Αντίκτυπος

Η εισαγωγή και η ευρεία υιοθέτηση λύσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών, όπως του OPTIMA, θα βελτιώσει άρδην τη διαχείριση των γεωργικών διαδικασιών και θα προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και πιο αποτελεσματικού συστήματος καλλιέργειας.

 

Το έργο OPTIMA:

 1. θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο σύστημα για την ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενειών στον αγρό και θα βοηθήσει τους ευρωπαίους αγρότες με μια ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση.
 2. θα βοηθήσει τους αγρότες να παράγουν ασφαλή, υψηλής ποιότητας προϊόντα μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους (μειώνοντας τη χημική μόλυνση), μετριάζοντας την κλιματική αλλαγή (μειώνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων) και συμβάλλοντας στη δημόσια υγεία (με την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων των ΦΠΠ σε φρούτα και λαχανικά και προάγοντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους αγρότες).
 3. θα αναπροσαρμόσει την τρέχουσα γεωργική αγορά και θα επιταχύνει την υιοθέτηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών βάσει βιολογικών ΦΠΠ από τους ευρωπαίους αγρότες, σε συνδυασμό με την έξυπνη και στοχευμένη εφαρμογή τους στον αγρό – εάν υιοθετηθεί ευρέως από τον γεωργικό τομέα.
 4. θα προσφέρει μια παραδειγματική αλλαγή για να προχωρήσει η φυτοπροστασία πέρα από τη συμβατική της προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζεται από περιορισμένη χρήση βιολογικών ΦΠΠ και «ευφυών» εφαρμογών ψεκασμού.

Το έργο OPTIMA θα συνεισφέρει σημαντικά στις αναμενόμενες επιπτώσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ. Οι επιπτώσεις θα παρακολουθούνται και θα μετρώνται βάσει συγκεκριμένων ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεικτών, στο πλαίσιο του σχεδίου παρακολούθησης της επιτυχίας του έργου.

Αναμενόμενες Επιπτώσεις

Μείωση της εξάρτησης από φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Η συνολική εξάρτηση από τα ΦΠΠ θα μειωθεί σημαντικά εάν οι μυκητολογικές ασθένειες ελέγχονται κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο με την εφαρμογή των σκευασμάτων σε στοχευμένες και μεταβλητές δόσεις. Το OPTIMA επιδιώκει να επιτύχει αυτό τον στόχο με τη βελτίωση καθεμιάς από τις τέσσερις φάσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρόβλεψη, ανίχνευση, επιλογή και εφαρμογή) για την παροχή σταδιακής μείωσης στη χρήση των ΦΠΠ. Συγκεκριμένα, το OPTIMA θα:

 1. βελτιώσει την πρόβλεψη των ασθενειών για μείωση της εξάρτησης από τα χημικά σκευάσματα λόγω της ενσωμάτωσης προτύπων πρόβλεψης στο αναπτυγμένο σύστημα αποφάσεων που μπορεί να βελτιώσει την καταστολή της ασθένειας και να οδηγήσει στη χρήση μικρότερων ποσοτήτων δραστικών ουσιών.
 2. αναπτύξει σύστημα ανίχνευσης ασθενειών που βασίζεται σε αλγόριθμους ανάλυσης εικόνας, πολυφασματικές κάμερες και αισθητήρες για την αξιολόγηση του επιπέδου μόλυνσης που επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση, ακριβή εφαρμογή με ελάχιστη χρήση χημικών σκευασμάτων.
 3. επιλέξει τον καλύτερο συνδυασμό βιολογικών και χημικών συνθετικών μυκητοκτόνων, δεδομένου ότι η από κοινού εφαρμογή τους οδηγεί σε πολύ αποτελεσματικό έλεγχο των ασθενειών, οδηγώντας σε μείωση της εξάρτησης από χημικές ουσίες για τον έλεγχο των παρασίτων.
 4. αναπτύξει έξυπνους και ακριβείς ψεκαστήρες με αισθητήρες που υπολογίζουν τις παραμέτρους καλλιέργειας (π.χ. τον δείκτη πυκνότητας φυλλώματος, ευρωστία καλλιέργειας), ακροφύσια παλμού (PWM) για ακριβή έλεγχο του ρυθμού ροής και υποβοήθηση αέρα για μείωση της διασποράς ψεκαστικού νέφους.

Εισαγωγή νέων προϊόντων με αυξημένη εξειδίκευση και βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις (π.χ. μειωμένες επιπτώσεις σε οργανισμούς μη-στόχους και φυσικούς πόρους)

Το OPTIMA θα αναπτύξει νέες στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας των φυτών σε ασθένειες, με βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους έγκαιρης πρόγνωσης ασθενειών, σε συνδυασμό με την επιλογή και εφαρμογή χημικών και βιολογικών ΦΠΠ, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες ψεκασμού. Συγκεκριμένα, το OPTIMA θα:

 1. Χρησιμοποιήσει μοντέλα πρόγνωσης ασθενειών ενσωματωμένα σε ένα σύστημα αποφάσεων, προκειμένου να υποστηρίξουν καλύτερα τον σχεδιασμό φυτοπροστασίας των καλλιεργειών χρησιμοποιώντας βελτιωμένες παραμέτρους για τις καιρικές συνθήκες για την παροχή πιο αξιόπιστων προβλέψεων και προσθέτοντας μια κινητή εφαρμογή για μαρτυρίες χρηστών και ανατροφοδότηση για να βελτιώσουν την ακρίβεια πρόβλεψης.
 2. Εισάγει καινοτόμα μίγματα ΦΠΠ μέσω δοκιμών και αξιολόγησης νέων βιοδραστικών παραγόντων σε συνδυασμό με χημικά σκευάσματα για τη διατήρηση του αποτελεσματικού ελέγχου μυκήτων με μειωμένη επίδραση στο περιβάλλον και τους ανθρώπους με βάση την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών αμυντικής προστασίας των φυτών που ενεργοποιούνται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας qPFD.
 3. βελτιστοποιήσει την κατανομή ψεκασμού στη κόμη και θα ελαχιστοποιήσει τη διασπορά ψεκαστικού νέφους με άμεσα μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αναπτύσσοντας έξυπνους ψεκαστήρες ακριβείας που εφαρμόζουν μεταβλητή ποσότητα ΦΠΠ μεταβάλλοντας τη δόση εφαρμογής μέσω του ελέγχου του όγκου ροής των ακροφυσίων και της ταχύτητας της ροής του αέρα στον ανεμιστήρα.

Μείωση συγκεντρώσεων υπολειμμάτων στα φρούτα και τα λαχανικά

Η ολιστική προσέγγιση του OPTIMA για τη ολοκληρωμένη διαχείριση θα εξαλείψει/μετριάσει το «φαινόμενο του κοκτέιλ φυτοφαρμάκων», με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι συγκεντρώσεις των χημικών υπολειμμάτων στα φρούτα και τα λαχανικά. Συγκεκριμένα, το OPTIMA θα:

 1. Μειώσει τα χημικά υπολείμματα στα φρούτα και τα λαχανικά μέσω τεχνικών εφαρμογής έξυπνου ψεκασμού (ακρίβεια ψεκασμού, απομακρυσμένη ανίχνευση ασθενειών, έγκαιρες εφαρμογές ψεκασμού, έλεγχος ακροφυσίων) για να αποφευχθεί ο υπερβολικός ψεκασμός με χημικά σκευάσματα.
 2. χρησιμοποιήσει μίγμα υψηλής αποτελεσματικότητας βιολογικών (χωρίς επιβλαβή υπολείμματα) και χημικών ΦΠΠ για την υιοθέτηση συστημάτων παραγωγής χαμηλής υπολειμματικότητας στα προγράμματα ψεκασμού.
 3. εισαγάγει ένα νέο συνδυασμένο σύστημα πρόβλεψης και ανίχνευσης ασθενειών για τη μείωση των δόσεων εφαρμογής για τον έλεγχο των ασθενειών και κατά συνέπεια για τη μείωση των χημικών υπολειμμάτων, λόγω της έγκαιρης προειδοποίησης της διασποράς της ασθένειας.

Αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων και συμβολή στην ανθρώπινη υγεία (καταναλωτές και χρήστες)

Το OPTIMA θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των υφιστάμενων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία σε σύγκριση με τα προτεινόμενα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία ενός ολιστικού προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης για μια αγορά φρούτων και λαχανικών με χαμηλά ή μηδενικά υπολείμματα. Συγκεκριμένα, το OPTIMA θα:

 1. διεξάγει εκτεταμένη ανάλυση κύκλου ζωής για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης των συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών, δείχνοντας πώς οι προτεινόμενες στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των υπολειμμάτων ΦΠΠ στα οικοσυστήματα, το πόσιμο νερό και την τροφική αλυσίδα.
 2. εξετάσει τόσο τα στοιχεία της αξιολόγησης κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον (HERA) σε κάθε πιλοτικό πρόγραμμα επίδειξης του OPTIMA για την περαιτέρω ανάπτυξη εγγράφων καθοδήγησης/ενημέρωσης και την εφαρμογή νέων διαδικασιών HERA σε επίπεδο ΕΕ.
 3. συγκρίνει τον ενδεχόμενο κίνδυνο τόσο της συμβατικής όσο και της νέας στρατηγικής ολοκληρωμένης διαχείρισης για να αξιολογήσει πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα μέτρα μετριασμού.
 4. υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο εφαρμογής της στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ανταπόκριση στην οδηγία 2009/128 / ΕΚ.

Υποστήριξη καινοτομιών στον τομέα της φυτοπροστασίας

Ο κύκλος του OPTIMA είναι μια ολοκληρωμένη καινοτομία, καθώς συνδυάζει την ακριβή παρακολούθηση των ασθενειών, τις ακριβείς συστάσεις δοσολογίας και τον ψεκασμό ακριβείας μαζί με τη συνδυασμένη χρήση βιολογικών και συνθετικών ΦΠΠ. Πιο συγκεκριμένα, το OPTIMA θα:

 1. Παρέχει ένα νέο σύστημα αποφάσεων μαζί με έναν καλά ρυθμισμένο ψεκαστικό μηχάνημα που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση στις καλλιέργειες.
 2. Προωθήσει καινοτομίες στην πρόβλεψη ασθένειας των καλλιεργειών με την ανάπτυξη πιο ακριβών αλγορίθμων.
 3. Δείξει σε πραγματικές συνθήκες πώς τα καινοτόμα βιολογικά ΦΠΠ και οι νέες τεχνολογίες εφαρμογής μπορούν να ωφελήσουν τα αγροκτήματα όλων των μεγεθών.
 4. Αναπτύξουν τρεις έξυπνους ψεκαστήρες εξοπλισμένους με ένα νέο σύστημα ρύθμισης της υποβοήθησης ροής αέρα, αισθητήρα για μετρήσεις κόμης ώστε να αυξηθεί η ποιότητα της κάλυψης ψεκασμού και να μειωθεί η διασπορά ψεκαστικού νέφους.