• WP 1

  WP1 is gericht op het beoordelen van de behoeften van eindgebruikers volgens de co-creatie benadering, door deel te nemen aan het ontwerp en de evaluatie van de ontwikkelde producten, tools en strategieën gedurende de hele looptijd van het project. Eindgebruikers zullen ook de gedemonstreerde IPM-systeem in de testgebieden evalueren.

 • WP 2

  WP2 richt zich op de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem (DSS) voor de voorspelling van valse meeldauw bij druiven, schurft bij appelen en Alternaria-bladziekte bij wortelen, op basis van klimaat, de biologische cyclus van de pathogenen, ervaringen van gebruikers en automatische ziekte detectie in het veld. Een geavanceerd mobiel detectiesysteem zal worden ontwikkeld voor lokalisatie en monitoring van de ziekten in het veld. Het detectiesysteem is gebaseerd op geavanceerde optische technologieën, waaronder hyperspectrale beeldvorming en geavanceerde patroonherkenning technieken.

 • null

  WP 3

  WP3 gaat over de ontwikkeling van nieuwe duurzame IPM-strategieën, die kunnen worden toegepast als preventieve of curatieve controlemethoden voor de geselecteerde plantenziekten, zowel op experimentele als op praktijkschaal. Verschillende biologische en chemische controlestrategieën zullen worden getest om het scala aan beschikbare GBM uit te breiden en de best presterende middelen zullen worden geoptimaliseerd voor een optimale toepassingsstrategie.

 • WP 4

  WP4 focust op technologische vooruitgang waarbij in eerste instantie de optimale spuitconfiguratie en -parameters voor de verschillende ziekte/gewas combinaties gedefinieerd worden om depositie in het gewas te maximaliseren en verliezen van GBM te verminderen. Deze bevindingen samen met verschillende  variabele-dosering-technologieën zullen worden aangewend om slimme spuittoestellen voor elke ziekte/gewas combinatie (3 in totaal) te ontwikkelen. De ontwikkeling en optimalisatie van innovatieve spuittechnieken zal een zeer significante verbetering zijn ten opzichte van de huidige stand van de technologie.

 • WP 5

  WP5 is de fase van het OPTIMA-project waarbij alle componenten van het IPM-systeem geïntegreerd en geëvalueerd worden in praktijkomstandigheden. Het waarschuwingssysteem en het ziektedetectiesysteem zullen worden getest in drie geselecteerde testgebieden, terwijl ook de efficiëntie van de geselecteerde synthetische en biologische GBM zal worden geëvalueerd. De slimme spuittoestellen zullen voor elk gewas getest worden op praktijkvelden om de verbeteringen op vlak van depositie, bedekking en driftreductie te kwantificeren in vergelijking met conventionele toestellen. Ten slotte zullen alle componenten van het IPM-systeem als geheel in het veld worden getest en vergeleken worden met conventionele gewasbeschermingsstrategieën.

 • WP 6

  WP6 richt zich op het uitvoeren van een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA) in combinatie met Human and Environmental Risk Assessment (HERA) met behulp van een Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) voor het identificeren en kwantificeren van de impact op menselijke gezondheid, milieu en maatschappij en risico’s van behandelingen van de geselecteerde gewassen. Hierbij worden de conventionele systemen vergeleken met de voorgestelde IPM-gewasbeschermingsstrategie.

 • WP 7

  WP7 heeft betrekking op de verspreiding-, communicatie- en exploitatiestrategie voor het bereiken van een hoge zichtbaarheid van de OPTIMA-projectresultaten en maakt een snelle exploitatie van de ontwikkelde producten mogelijk.

 • WP 8

  WP8 is het projectbeheer, gericht op een vlotte voortgang van het project met betrekking tot technische coördinatie en monitoring, efficiënte communicatie, financiële en administratieve kwesties en geschikt gegevensbeheer.

 • null

  WP 9

  WP9 beschrijft de ‘ethische vereisten’ waaraan het project moet voldoen. De ethische vereisten van OPTIMA situeren zich op drie niveaus, namelijk (i) Mensen, (ii) Bescherming van persoonsgegevens en (iii) Milieubescherming en veiligheid.