• ΠΕ 1

  Το πρώτο πακέτο εργασίας επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, σύμφωνα με την προσέγγιση της συν-δημιουργίας, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των αναπτυγμένων προϊόντων, εργαλείων και στρατηγικών καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου. Οι τελικοί χρήστες θα αξιολογήσουν επίσης τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών στις πιλοτικές περιοχές.

 • ΠΕ 2

  Το δεύτερο πακέτο εργασίας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός συστήματος λήψης αποφάσεων για την πρόβλεψη του περονόσπορου της αμπέλου, του Φουζικλάδιο της μηλιάς και της Αλτερναρίωσης των καρότων με βάση τις αγρο-κλιματικές συνθήκες, τους αλγορίθμους των βιολογικών κύκλων των παθογόνων, τη συνδρομή των χρηστών καθώς και την αυτόματη διάγνωση των ασθενειών στον αγρό. Θα αναπτυχθεί ένα φορητό, προηγμένο σύστημα διάγνωσης για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των επιλεγμένων ασθενειών στον αγρό. Το σύστημα διάγνωσης βασίζεται σε προηγμένες οπτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων υπερφασματικών απεικονίσεων και σύγχρονων τεχνικών μηχανικής μάθησης.

 • null

  ΠΕ 3

  Το τρίτο πακέτο εργασίας αφορά την ανάπτυξη νέων αειφόρων στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης, οι οποίες θα εφαρμόζονται προληπτικά ή θεραπευτικά για τις επιλεγμένες ασθένειες τόσο σε πειραματικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Θα δοκιμαστούν, σε πειραματικό επίπεδο, πολλές στρατηγικές βιολογικών και χημικών επεμβάσεων για να διευρυνθεί το φάσμα των διαθέσιμων εργαλείων καταπολέμησης ασθενειών και οι αποτελεσματικότερες αυτών θα βελτιστοποιηθούν, ώστε στις πιλοτικές δοκιμές να εφαρμοστεί η καλύτερη δυνατή.

 • ΠΕ 4

  Το τέταρτο πακέτο εργασίας συγκεντρώνει την τεχνολογική πρόοδο για να καθορίσει πρωτίστως τις βέλτιστες ρυθμίσεις και τις παραμέτρους ψεκασμού για τους διάφορους συνδυασμούς καλλιεργειών-ασθενειών αλλά και να μειώσει τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ. Αυτά τα ευρήματα μαζί με διαφορετικές τεχνολογίες εφαρμογής μεταβλητής δόσης, θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τριών ευφυών ψεκαστικών μηχανημάτων για κάθε συνδυασμό ασθένειας/καλλιέργειας. Η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών ψεκασμού θα αποτελέσει πολύ σημαντική βελτίωση, σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας.

 • ΠΕ 5

  Το πέμπτο πακέτο εργασίας είναι η φάση του έργου OPTIMA που θα λάβει όλα τα στοιχεία του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης και θα τα αξιολογήσει ξεχωριστά αλλά και ως σύνολο. Τo σύστημα λήψης αποφάσεων και το σύστημα διάγνωσης ασθενειών θα δοκιμαστούν σε τρεις επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές, ενώ θα αξιολογηθεί και η αποτελεσματικότητα των επιλεγμένων χημικών συνθετικών και βιολογικών ΦΠΠ. Τα ευφυή ψεκαστικά μηχανήματα για κάθε καλλιέργεια θα δοκιμαστούν σε εμπορικούς αγρούς για να ποσοτικοποιηθούν οι βελτιώσεις στην εναπόθεση, στην κάλυψη αλλά και στη μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους σε σύγκριση με τα συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα. Τέλος, όλα τα στοιχεία του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης θα δοκιμαστούν συνολικά στον αγρό και θα συγκριθούν με τις συμβατικές μεθόδους φυτοπροστασίας.

 • ΠΕ 6

  Το έκτο πακέτο εργασίας επικεντρώνεται στην εκπόνηση εκτεταμένης αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA) σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (HERA) χρησιμοποιώντας μια ανάλυση αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (MCDA) για τον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία κατά τις επεμβάσεις στις επιλεγμένες καλλιέργειες, συγκρίνοντας τα συμβατικά με το προτεινόμενο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών.

 • ΠΕ 7

  Το έβδομο πακέτο εργασίας καλύπτει τις στρατηγικές διάδοσης, επικοινωνίας και εκμετάλλευσης, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή προβολή των αποτελεσμάτων του έργου OPTIMA καθώς και ταχεία εκμετάλλευση των ανεπτυγμένων προϊόντων.

 • ΠΕ 8

  Το όγδοο πακέτο εργασίας σχετίζεται με τη διαχείριση έργου, με στόχο την ομαλή εξέλιξή του όσον αφορά τον τεχνικό συντονισμό και την παρακολούθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία, τα οικονομικά και διοικητικά ζητήματα και τη συνετή διαχείριση των δεδομένων.

 • null

  ΠΕ 9

  Το ένατο πακέτο εργασίας καθορίζει τις «απαιτήσεις δεοντολογίας» που πρέπει να τηρεί το έργο. Οι απαιτήσεις δεοντολογίας του έργου OPTIMA συνδέονται με τρεις κατηγορίες: (i) Άνθρωποι, (ii) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και (iii) Προστασία και ασφάλεια του περιβάλλοντος.